ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2562

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมีกิจกรรมเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มี่ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ รวม 6 ประเภท คือ

1. นักเรียน นักศึกษา
2. นักกีฬา
3. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.นักร้อง นักแสดง ศิลปิน
5.สื่อมวลชน
6.ประชาชนทั่วไป

โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

1. เรื่องที่ส่งต้องเป็นเรื่องจริง โดยเป็นเรื่องของตนเอง หรือเรื่องของบุคคลอื่นที่รู้จัก
2. จะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ได้แก่ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ ดำรงตนเอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยส่งเรื่อง เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 โดยส่งแบบประวัติและรูปภาพกิจกรรมจำนวน 6 ชุด พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2354 5733-37 ต่อ 202,908 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0 7561 1044 กรอกข้อมูลตามเอกสารที่เวปไซด์ http://www.ncswt.or.th/news62/thai/young62-1.pdf


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com