ดีเจ.รุ่งทิพย์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณในแขนงสื่อมวลชน จากนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่


เทศบาลเมืองกระบี่โดยท่านนายกเทศมนตรีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองกระบี่ ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเทศบาล โดย ดีเจ.รุ่งทิพย์ (นางสาวรุ่งทิพย์ จันทร์คง)ผู้บริหารสถานีวิทยุ F.M.104 MHz.เข้ารับประกาศเกียรติคุณในแขนงสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องสุดมงคล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุกภาคส่วน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องใน “วันเทศบาล”ประจำปี 2562


สำหรับในปีนี้ในช่วงเช้านั้น เทศบาลเมืองกระบี่ ได้จัดกิจกรรมโดยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุ พร้อมรับศีล รับพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้ร่วมกันรำลึกถึงความสำเร็จและความเป็นมาของการก่อกำเนิด วันเทศบาล และตั้งใจทำงานเพื่อการพัฒนาบ้านเมือง และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนในพื้นที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป และมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากร ผู้ที่ปฏิบัติงานทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนและเวลาให้กับงานราชการของเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ได้รับคัดเลือกในกองฝ่ายและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ และมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและภาคีเครือข่ายในสาขาต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมๆเทศบาลเมืองกระบี่ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในบทบาทหน้าที่ของตน เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม


...

วิทยุ กระบี่ ข่าว www.fm104krabinews.com