Fm104 Variety Radio - สถานีวิทยุเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.กระบี่ : นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังถนนสายประติมากรรม จ.กระบี่นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังถนนสายประติมากรรม ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ เพื่อชมประติมากรรมไม้มะหาด และประติมากรรมของศิลปิน ตามโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018